LỊCH HỌC

Lịch học đợt 1 Lớp Đại học phần Công đoàn K187 từ 23/10 đến 01/11/2017

Lịch học đợt 1 Lớp Đại học phần Công đoàn K187 từ 23/10 đến 01/11/2017 chi tiết

Lịch học đợt 4 Lớp Đại học phần Công đoàn K185 từ 10/7 đến 19/7/2017

Lịch học đợt 4 Lớp Đại học phần Công đoàn K185 từ 10/7 đến 19/7/2017 chi tiết

Lịch học đợt 3 Lớp ĐH Phần Công đoàn K185 từ 12/6 đến 22/6/2017

Lịch học đợt 3 Lớp ĐH Phần Công đoàn K185 từ 12/6 đến 22/6/2017 chi tiết

Lịch học đợt 2 Lớp ĐH Phần Công đoàn K185 từ 08/5 đến 17/5/2017

Lịch học đợt 2 Lớp ĐH Phần Công đoàn K185 từ 08/5 đến 17/5/2017 chi tiết

Lịch học đợt 3 lớp Đại học phần Công đoàn K178 từ ngày 20/2 đến 03/3/2016 - Hội trường 1

Lịch học đợt 3 lớp Đại học phần Công đoàn K178 từ ngày 20/2 đến 03/3/2016 - Hội trường 1 chi tiết

Lịch học lớp Luật VB2-LW4 hệ 2,5 năm niên khóa (2016 - 2018) - Học kỳ 1.1 năm 2016

Lịch học lớp Luật VB2-LW4 hệ 2,5 năm niên khóa (2016 - 2018) - Học kỳ 1.1 chi tiết

Lịch học đợt 4 lớp Đại học phần Công đoàn K169 từ ngày 02/10 đến 14/10/2016 - Hội trường 2

Lịch học đợt 4 lớp Đại học phần Công đoàn K169 từ ngày 02/10 đến 14/10/2016 - Hội trường 2 chi tiết

1 2 3 4 5