LỊCH HỌC

Lịch học đợt 4 lớp Đại học phần Công đoàn K169 từ ngày 02/10 đến 14/10/2016 - Hội trường 2

07/10/2016

Ngày tháng

Sáng

Chiều

Thứ 2: 3/10

Công đoàn tham gia quản lý

Công đoàn tham gia quản lý

Thứ 3: 4/10

Công đoàn tham gia quản lý

Công đoàn tham gia quản lý

Thứ 4: 5/10

Công đoàn tham gia quản lý

Công đoàn tham gia quản lý

Thứ 5: 6/10

Công đoàn tham gia quản lý

Công đoàn tham gia quản lý

Thứ 6: 7/10

Đối thoại xã hội

Đối thoại xã hội

Thứ 7: 8/10

Đối thoại xã hội

Đối thoại xã hội

Thứ 2: 10/10

Đối thoại xã hội

Đối thoại xã hội

 

Thứ 3: 11/10

Thực tế

Thực tế

Thứ 4: 12/10

Thực tế

Thực tế

Thứ 5: 13/10

Thi môn: Tài chính KT CĐ

Thi môn: Quan hệ Công chúng

Thi môn: Công đoàn Bảo vệ lợi ích

Thứ 6: 14/10

Thi môn: Công đoàn tham gia QL

Thi môn: Đối thoại xã hội

Giảng viên hướng dẫn:

CĐ tham gia quản lý                             ThS. Nguyễn Hoàng Mai

Đối Thoại xã Hội                                   GV. Nguyễn Phi Hổ

Môn thi:                                                Phòng Đào Tạo

Lịch học có thể xem tại Web:                http://tcdhcm.edu.vn

                                                                                                                  HIỆU TRƯỞNG