LỊCH HỌC

Lịch học đợt 3 lớp Đại học phần Công đoàn K178 từ ngày 20/2 đến 03/3/2016 - Hội trường 1

05/05/2017

Ngày tháng

Sáng

Chiều

Thứ 2: 20/2

Tổ chức cán bộ CĐ

Tổ chức cán bộ CĐ

Thứ 3: 21/2

Tổ chức cán bộ CĐ

Tổ chức cán bộ CĐ

Thứ 4: 22/3

Tổ chức cán bộ CĐ

Tổ chức cán bộ CĐ

Thứ 5: 23/3

Pháp luật về lao động và CĐ

Pháp luật về lao động và CĐ

Thứ 6: 24/3

Pháp luật về lao động và CĐ

Pháp luật về lao động và CĐ

Thứ 7: 25/3

Pháp luật về lao động và CĐ

Pháp luật về lao động và CĐ

Thứ 2: 27/3

Công đoàn với công tác BHLĐ

Công đoàn với công tác BHLĐ

Thứ 3: 28/3

Công đoàn với công tác BHLĐ

Công đoàn với công tác BHLĐ

Thứ 4: 1/3

Công đoàn với công tác BHLĐ

Công đoàn với công tác BHLĐ

Thứ 5: 2/3

Thi môn: - Lý luận cơ bản CĐ

                 - CĐ tham gia quản lý

Thi môn: Lịch Sử phong trào CNCĐ

Thứ 6: 3/3

Thi môn: - CĐ  bảo vệ lợi ích

                 - CĐ tuyên truyền GDCN

Kết túc đợt

Giảng viên hướng dẫn:

Tổ chức cán bộ công đoàn                 Ths. Trần Đức Phương – Trường Trung cấp CĐ

Pháp luật về lao đông

CĐ với công tác BHLĐ

Môn thi:                                                Phòng Đào Tạo

Lịch học có thể xem tại Web:                http://tcdhcm.edu.vn

                                                                                                               HIỆU TRƯỞNG