PHÒNG HÀNH CHÍNH - QUẢN TRỊ

1. Thông tin liện hệ:

  • Địa chỉ: Phòng 103, Trường Trung cấp Công đoàn Thành phố, Lô 7 cư xá Thanh đa, Phường 27, Quận Bình thạnh.
  • Điện thoại: 083 5566246
  • Email: tcdhcm@gmail.com

2. Chức năng, Nhiệm vụ:

  • Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng trong công tác tuyển dụng và quản lý nhân sự.
  • Tổ chức, triển khai thực hiện và quản lý công tác hành chánh của nhà trường.
  • Quản lý toàn bộ cơ sở vật chất, nhà cửa, trang thiết bị phương tiện, các điều kiện làm việc, học tập cho cán bộ công nhân viên, giáo viên của của nhà trường.
  • Tổ chức và quản lý việc lưu trú của giáo viên và học viên.
  • Tổ chức và quản lý các Hợp đồng với Nhà ăn tập thể (căntin), với các đơn vị đối tác liên quan đến việc thuê mướn tài sản, phòng học. . .

3. Thành tích, Khen thưởng: