Lịch học đợt 2 Lớp ĐH Phần Công đoàn K185 từ 08/5 đến 17/5/2017

Ngày tháng

Sáng

Chiều

Thứ 2: 8/5

Pháp luật về Lao động  công đoàn

Pháp luật về Lao động  công đoàn

Thứ 3: 9/5

Pháp luật về Lao động  công đoàn

Pháp luật về Lao động  công đoàn

Thứ 4: 10/5

Pháp luật về Lao động  công đoàn

Pháp luật về Lao động  công đoàn

Thứ 5: 11/5

Công đoàn bảo vệ lợi ích

Công đoàn bảo vệ lợi ích

Thứ 6: 12/5

Công đoàn bảo vệ lợi ích

Công đoàn bảo vệ lợi ích

Thứ 7: 13/5

Công đoàn bảo vệ lợi ích

Công đoàn bảo vệ lợi ích

Thứ 2: 15/5

Công đoàn tham gia quản lý

Công đoàn tham gia quản lý

Thứ 3: 16/5

Công đoàn tham gia quản lý

Công đoàn tham gia quản lý

Thứ 4: 17/5

Công đoàn tham gia quản lý

Công đoàn tham gia quản lý

Giảng viên hướng dẫn:

Pháp luật về Lao động Công đoàn                Ths. Đinh Thị Chiến

Công đoàn bảo vệ lợi ích                             Ths. Lê Thanh Thủy

Công đoàn tham gia quản lý                        Ths. Nguyễn Hoàng Mai

Môn thi:                                                        Phòng Đào Tạo

Lịch học có thể xem tại Web:                        http://tcdhcm.edu.vn

                                                                                                                 HIỆU TRƯỞNG

Back to Top