Lịch học đợt 3 Lớp ĐH Phần Công đoàn K185 từ 12/6 đến 22/6/2017

Ngày tháng

Sáng

Chiều

Thứ 2: 12/6

Công tác tài chính BHXH- KT CĐ

Công tác tài chính BHXH- KT CĐ

Thứ 3: 13/6

Công tác tài chính BHXH - KT CĐ

Công tác tài chính BHXH- KT CĐ

Thứ 4: 14/6

Công tác tài chính BHXH- KT CĐ

Công tác tài chính BHXH- KT CĐ

Thứ 5: 15/6

CĐ tuyên truyền GD CNVC LĐ

CĐ tuyên truyền GD CNVC LĐ

Thứ 6: 16/6

CĐ tuyên truyền GD CNVC LĐ

CĐ tuyên truyền GD CNVC LĐ

Thứ 7: 17/6

CĐ tuyên truyền GD CNVC LĐ

CĐ tuyên truyền GD CNVC LĐ

Thứ 2: 19/6

Quan hệ công chúng

Quan hệ công chúng

Thứ 3: 20/6

Quan hệ công chúng

Quan hệ công chúng

Thứ 4: 21/6

Quan hệ công chúng

Quan hệ công chúng

Thứ 5: 22/6

Thi:  - Lịch sử phong trào CNCĐ

          - Tổ chức Cán bộ CĐ

Thi: - Công đoàn bảo vệ lợi ích

Thứ 6: 23/6

Thi- Công đoàn tham gia QL

Thi: - Lý luận cơ bản CĐ

Giảng viên hướng dẫn:

Công tác tài chính BHXH - KT CĐ                  Ts. Nguyễn Anh Tuấn- ĐHCĐ

Công đoàn tuyên truyền GDCN                      Ts. Nguyễn Thùy Yên- ĐHCĐ

Quan hệ công chúng                                       Ths. Nguyễn Thu Hoài - ĐHVH

Môn thi:                                                              Phòng Đào Tạo

Lịch học có thể xem tại Web:                           http://tcdhcm.edu.vn

                                                                                                                         HIỆU TRƯỞNG

Back to Top