Lịch học đợt 4 Lớp Đại học phần Công đoàn K185 từ 10/7 đến 19/7/2017

Ngày tháng

Sáng

Chiều

Thứ 2: 10/7

CĐ với công tác BHLĐ

CĐ với công tác BHLĐ

Thứ 3: 11/7

CĐ với công tác BHLĐ

CĐ với công tác BHLĐ

Thứ 4: 12/7

CĐ với công tác BHLĐ

CĐ với công tác BHLĐ

Thứ 5: 13/7

Ôn tập

Ôn tập

Thứ 6: 14/7

Đối thoại xã hội

Đối thoại xã hội

Thứ 7: 15/7

Đối thoại xã hội

Đối thoại xã hội

Thứ 2: 17/7

Đối thoại xã hội

Đối thoại xã hội

Thứ 3: 18/7

Thi môn:  Công tác tài chính CĐ

                  Quan hệ công chúng

Thi môn: CĐ tuyên truyền GDCNCVLĐ

Thứ 4: 19/7

Thi môn: CĐ với công tác BHLĐ

                 Đối thoại xã hội

Kết thúc khóa học

Giảng viên hướng dẫn:

CĐ với công tác BHLĐ                         Th. Nguyễn Hồng Sơn - ĐHCĐ

Đối thoại xã hội                                     Th. Đoàn Thành Vũ – CĐ CT

Môn thi:                                                  Phòng Đào Tạo

Lịch học có thể xem tại Web:                 http://tcdhcm.edu.vn

                                                                                                                                 HIỆU TRƯỞNG

Back to Top