PHÒNG TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

1. Thông tin liên h:

  • Địa chỉ: Phòng 105, Trường Trung cấp Công đoàn Thành phố, Lô 7 cư xá Thanh đa, Phường 27, Quận Bình thạnh.
  • Điện thoại: 083 5566683
  • Email: tcdhcm@gmail.com

2. Chức năng, Nhiệm vụ:

  • Tham mưu cho Ban giám hiệu trong hoạch định chiến lược phát triển của nhà trường.
  • Tổ chức xây dựng và quản lý các chương trình đào tạo bậc trung cấp chuyên nghiệp của các ngành học tại trường và các đơn vị liên kết.
  • Tổ chức thực hiện toàn bộ công tác giảng dạy và học tập các lớp trung cấp chuyên nghiệp.
  • Quản lý hồ sơ giảng viên, sinh viên.
  • Xây dựng quan hệ với các đơn vị để liên kết đào tạo.

3. Thành tích, Khen thưởng: