PHÒNG KẾ TOÁN - TÀI VỤ

1. Thông tin liện hệ:

  • Địa chỉ: Phòng 101, Trường Trung cấp Công đoàn Thành phố, Lô 7 cư xá Thanh đa, Phường 27, Quận Bình thạnh.
  • Điện thoại: 083 5560046
  • Email: tcdhcm@gmail.com

2. Chức năng, Nhiệm vụ:

  • Thực hiện những công việc về nghiệp vụ chuyên môn tài chính kế toán theo đúng qui định của Nhà nước về chuẩn mực kế toán, nguyên tắc kế toán …
  • Tham mưu cho Ban Giám hiệu về chế độ kế toán và những thay đổi của chế độ qua từng thời kỳ trong hoạt động.
  • Quản lý trực tiếp đội ngũ cán bộ nhân viên phòng Kế toán tài vụ theo phân cấp của Hiệu trưởng.

3. Thành tích, Khen thưởng: