Chương trình bồi dưỡng cán bộ Công đoàn

PHẦN I. Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn

I. Bồi dưỡng theo chuyên đề

A. Chuyên đề tổ chức:

 1. Những vấn đề cơ bản về Công đoàn Việt Nam.
 2. Tổ chức và họat động của Công đoàn cơ sở.
 3. Họat động của tổ Công đoàn, Công đoàn bộ phận.
 4. Nội dung phuơng pháp họat động của Chủ tịch Công đoàn cơ sở.
 5. Họat động của Công đoàn cơ sở công ty cổ phần.
 6. Nội dung và biện pháp xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh.
 7. Quy trình tổ chức đại hội Công đoàn cơ sở.
 8. Nguyên tắc, phương pháp họat động Công đoàn.
 9. Nội dung, phương pháp họat động chủ yếu của Công đoàn cơ sở
 10. Xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh.
 11. Kỹ năng xây dựng chương trình công tác và tổ chức cuộc họp.
 12. Hướng dẫn thi hành điều lệ Công đoàn Việt Nam

B. Chuyên đề thi đua chính sách:

 1. Công tác chính sách pháp luật của Công đoàn cơ sở.
 2. Công đoàn cơ sở với công tác bảo hộ lao động.
 3. Công đoàn chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho CNVC-LĐ.
 4. Công đoàn cơ sở với việc tổ chức phong trào thi đua.
 5. Hướng dẫn tổ chức hội nghị cán bộ công chức, hội nghị người lao động.
 6. Công đoàn cơ sở với việc thương lượng, ký kết thỏa ước tập thể.
 7. Công đoàn cơ sở với việc tham gia giải quyết tranh chấp lao động.
 8. Các chế độ chính sách về tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
 9. Họat động ban thanh tra nhân dân.
 10. Xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.
 11. Vai trò Công đoàn thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp
 12. Tổ chức và hoạt động của mạng lưới an toàn vệ sinh viên.
 13. Kỹ năng tổ chức đối thoại

     14.  Luật Công đoàn và các văn bản dưới Luật.

     15.  Bộ Luật Lao động 2012 và các văn bản dưới Luật.

     16.  Triển khai nghị định 60/2013/NĐ-CP về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.

C. Chuyên đề tuyên giáo:

 1. Công tác tuyên truyền giáo dục của Công đoàn cơ sở.
 2. Công đoàn cơ sở với họat động dư luận xã hội.
 3. Tổ chức các họat động hội diễn, hội thao.
 4. Tuyên truyền nghị quyết 20-NQ/TW về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nuớc”.
 5. Tuyên truyền Bộ luật Lao động.
 6. Tuyên truyền luật Công đoàn.
 7. Kỹ năng tổ chức nhân điển hình
 8. Kỹ năng tuyên truyền miệng

D. Chuyên đề nữ công:

 1. Công tác vận động nữ CNVC - LĐ.
 2. Chế độ chính sách lao động nữ
 3. Bình đẳng giới.
 4. Phụ nữ 2 giỏi: Giỏi việc nước – Đảm việc nhà

C. Chuyên đề kiểm tra – tài chính:

 1. Họat động của Ủy ban kiểm tra Công đoàn cơ sở.
 2. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của Công đoàn cơ sở.
 3. Công tác tài chính của Công đoàn cơ sở.
 4. Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tài chính của Công đoàn cơ sở.

II. Bồi dưỡng theo chương trình:

1. Chương trình nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn cơ sở:

 • Tổ chức và họat động của Công đoàn cơ sở.
 • Công tác chính sách pháp luật của Công đoàn cơ sở.
 • Công tác tuyên truyền giáo dục của Công đoàn cơ sở.
 • Công tác vận động nữ CNVC - LĐ.
 • Họat động của Ủy ban kiểm tra Công đoàn cơ sở.
 • Công tác tài chính của Công đoàn cơ sở.

2. Chương trình kiến thức pháp luật

 • Chính sách tiền lương tại doanh nghiệp.
 • Chính sách BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp tại doanh nghiệp.
 • Công đoàn cơ sở với việc ký kết hợp đồng lao động tại doanh nghiệp.
 • Công đoàn cơ sở với việc thương lượng, ký kết thỏa ước tập thể.
 • Công đoàn cơ sở với việc tham gia giải quyết tranh chấp lao động.

3. Chương bồi dưỡng kỹ năng cho cán bộ Công đoàn:

 • Kỹ năng tuyên truyền miệng.
 • Kỹ năng tổ chức đối thoại
 • Văn hóa giao tiếp ứng xử
 • Kỹ năng xây dựng chương trình công tác và tổ chức cuộc họp.
 • Kỹ năng tổ chức đại hội Công đoàn cơ sở.
 • Kỹ năng tổ chức nhân điển hình
 • Kỹ năng tổ chức Hội nghị CBCC, Hội nghị người lao động.
 • Kỹ năng tổ chức các hoạt động hội diễn, hội thao.
 • 4. Chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ CĐCS

 • Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, cơ sở lý luận của cách mạng Việt Nam;
 • Đảng cộng sản Việt Nam người tổ chức, lãnh đạo và là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam;
 • Hệ thống chính trị và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay;
 • Những vấn đề chung về phong trào công nhân và Công đoàn Việt Nam;
 • Nội dung hoạt động chủ yếu của CĐCS;
 • Phương pháp hoạt động chủ yếu của CĐCS.

PHẦN II. Các chương trình bồi dưỡng liên quan công tác BHLĐ và môi trường

       1. Công tác An toàn vệ sinh lao động và PCCC

       2. Công tác BHLĐ cho cán bộ CĐCS - ATVSV – SCC.

       3. Chính sách pháp luật liên quan đến ATVSLĐ - điều tra khai báo TNLĐ,BNN.

       4. Nhận diện rủi ro, đánh giá rủi ro và xây dựng quy trình ứng phó sự cố khẩn cấp.

       5. Môi trường lao động và quản lý sức khỏe nghề nghiệp.

       6. An toàn điện cơ bản.

       7. An toàn khi sử dụng máy, thiết bị nghiêm ngặt - An toàn khi nâng, cẩu.

       8. An toàn trong xây dựng.

       9. An toàn thiết bị áp lực –PCCN.

       10. An toàn lao động cho NLĐ.

       11. An toàn lao động cho công nhân ngành may.

                                          TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG ĐOÀN THÀNH PHỐ

Back to Top