LỊCH HỌC

Lịch học đợt 2 Lớp Đại học phần Công đoàn K161 từ ngày 03/8 đến ngày 14/8/2015 - Hội trường 1

Lịch học đợt 2 Lớp Đại học phần Công đoàn K161 từ ngày 03/8 đến ngày 14/8/2015 - Hội trường 1 chi tiết

Lịch học đợt 02 Lớp Đại học phần Công đoàn K159 từ 14/7 đến 24/7/2015 - Hội trường 02

Lịch học đợt 02 Lớp Đại học phần Công đoàn K159 từ 14/7 đến 24/7/2015 - Hội trường 02 chi tiết

Lịch học đợt 01 Lớp Đại học Phần Công đoàn K161 từ ngày 06/7 đến 17/7/2015 - Hội trường 2

Lịch học đợt 01 Lớp Đại học Phần Công đoàn K161 từ ngày 06/7 đến 17/7/2015 - Hội trường 2 chi tiết

1 2 3 4 5